فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی

فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی

هزینه ثبت نام به شماره کارت مجازی 5022297000099734 و شماره حساب 2268108498971 و شماره شبا IR060570022681000849897001 ، بانک پاسارگاد شعبه کارگرشمالی کد 226، به نام انجمن تونل ایران قابل پرداخت می باشد. لطفا تصویر فیش واریزی را هنگام پر کردن فرم ذیل ارسال نمایید.