تاریخ های مهم

مهلت ارسال خلاصه مقاله 

24/11/1397

تمدید شد: 17/12/1397

اعلام نتايج بررسي خلاصه مقالات 

27/12/1397

مهلت ارسال مقاله کامل

22/03/1398

 

اعلام نتايج نهايي مقالات

30/05/1398

مهلت ارسال مقاله تکميل شده

27/06/1398

کنفرانس

28/08/1398 تا 29/08/1398