برنامه ارائه شفاهی مقالات کنفرانس

  دانلود فرمت ارائه شفاهی: Powerpoint-Format-ITC2019

دانلود فایل PDF  برنامه  20191109_ITC2019_program_fa_SH_1 (3)

(لطفا قبل از شروع ارائه در سالن به مسئول سالن تحویل دهید)